technickan

Untitled Document

หน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     งานวัดผลและประเมินผล
     งานวิทยบริการและห้องสมุด
     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
     งานครูที่ปรึกษา
     งานปกครอง
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
     งานสวัสดิการนักเรียน
     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     งานวางแผนและงบประมาณ
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
     งานความร่วมมือ
     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     งานส่งเสริมผลิตผล
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
     งานบริหารงานทั่วไป
     งานบุคลากร
     งานการเงิน
     งานบัญชี
     งานพัสดุ
     งานอาคารสถานที่
     งานทะเบียน
     งานประชาสัมพันธ์

 

งานบุคลากร

งานบุคลากร
นายสราวุธ หวังดี
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
นางณัตตยา จิตผ่องแท้
ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร
 
นางสาวพารุณี หอมทวนลม
ครูจ้างสอน
นางสาวน้ำฝน ปาลพันธ์
เจ้าหน้าที่
นางสุมาลี เดชารัตน์
เจ้าหน้าที่
นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น
เจ้าหน้าที่
          งานบุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
                    ๑. แนะนำเผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
                    ๒. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
                    ๓. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
                    ๔. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลา ของบุคลากรในสถานศึกษา
                    ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติ ของบุคลากรในสถานศึกษา
                    ๖. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและ การจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
                    ๗. ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
                    ๘. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
                    ๙. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                    ๑๐. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                    ๑๑. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                    ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา
>> ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> การเข้าใช้ INTERNET วิทยาลัยฯ
>> ตารางเรียน ๒/๒๕๕๙
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง ต่างๆ
>> หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
 
 
รายงานการประเมินตนเอง SAR
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
>>  SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
>> รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
 
 
 
 
ข้อมูล
>> เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
>> แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
>> นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
>> ผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘
>> ตารางสอนครู ๒/๒๕๕๙
>> รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
>> ศูนย์อาเซียน ศึกษา
>> Webblog หน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ
 
 
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
>> วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
>> วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>> วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 
จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี