technickan

Untitled Document

ข้อมูลบุคลากร
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการครู
 ข้าราชการพลเรือน
 พนักงานราชการ
 ครูพิเศษสอน
 ผู้ชำนาญงาน
 ลูกจ้างประจำ
 พนักงาน

 

เทคนิคพื้นฐาน

พนักงาน

ชื่อ- สกุล นางจารุวรรณ ภมรพล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาด

ชื่อ- สกุล นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วุฒิการศึกษา ปวส.การบัญชี

ชื่อ- สกุล นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
วุฒิการศึกษา บช.บ.บัญชี

ชื่อ- สกุล นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (อศจ.)
วุฒิการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นางสาวกัญจนพร สาสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาด

ชื่อ- สกุล นางสาวเบญจพร บ่อเกิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
วุฒิการศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นางสาววราภรณ์ กิมเฮ็ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
วุฒิการศึกษา บช.บ.การบัญชีและการเงิน

ชื่อ- สกุล นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ/งานประชาสัมพันธ์
/งานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นางสาวโชติกา เสือดาว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
วุฒิการศึกษา บธ.บ.การบัญชี/บธ.บ.คอมพิวเตอร์

ชื่อ- สกุล นางสาวน้ำฝน ปาลพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
วุฒิการศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นางสาวสิริพร  บ่อเพทาย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
วุฒิการศึกษา ปวส.การบัญชี

ชื่อ- สกุล นางสาววรณัน บัวคลี่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
วุฒิการศึกษา ศศบ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นายบดินทร์ กองแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร

ชื่อ- สกุล นางสุมาลี เดชารัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ธุรกิจศึกษา

ชื่อ- สกุล นางสาวลูกเกด พรหมชนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
วุฒิการศึกษา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร

ชื่อ- สกุล นางสาววันดี นพพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้างานพัสดุ
วุฒิการศึกษา ปวส.การตลาด

ชื่อ- สกุล นางทิพย์ญาภรณ์ ใจอาจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้างานแนะแนว
วุฒิการศึกษา บธ.บ.การประกอบการและการจัดการ

ชื่อ- สกุล นางสาวณัฐธยาน์ กิจวิริยะกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน
วุฒิการศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นายณรงค์ สาสุข
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา ม.๖

ชื่อ- สกุล นายชัยทัต ญาติมิ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา มศ.๓

ชื่อ- สกุล นางปณฐา จันทรเดช
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ปวช.คหกรรมศาสตร์

ชื่อ- สกุล นางสาวจงใจ วันขาว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ป.๖

ชื่อ- สกุล นางสาวอทิตย์ญา เรืองเนตร
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ป.๖

ชื่อ- สกุล นางจุฑามาศ หยิบจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ม.๓

ชื่อ- สกุล นายลิขิต หยิบจันทร์
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ป.๗

ชื่อ- สกุล นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ป.๖

ชื่อ- สกุล นางเครือวรรณ พรหมจารีย์
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ป.๖

ชื่อ- สกุล นางบุญเรือน ศรีระพงษ์
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
วุฒิการศึกษา ป.๔

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี