technickan

Untitled Document

ข้อมูลบุคลากร
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการครู
 ข้าราชการพลเรือน
 พนักงานราชการ
 ครูพิเศษสอน
 ผู้ชำนาญงาน
 ลูกจ้างประจำ
 พนักงาน

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ข้าราชการครู
 
เทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญสัมพันธ์

ชื่อ- สกุล นางสรัญญา แก้วทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน้าที่ หน.แผนกสามัญสัมพันธ์/สอน

ชื่อ- สกุล นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นิเทศศาสตร
/วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายองอาจ หะรินสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์
หน้าที่ หน.หมวดวิชาคณิตศาสตร/สอน

ชื่อ- สกุล นางวรลักษณ์ ปิ่นเสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
หน้าที่ หน.งานการเงิน/หน.งานส่งเสริมผลิตผล/สอน

ชื่อ- สกุล นางศิริเพ็ญ เพลิงพิษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายกอบวิทย์ ใจอาจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.พลศึกษา
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางปานจิตร มังกโรทัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย
/ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา

หน้าที่ หน.งานสวัสดิการ/
หน.หมวดวิชาสังคมศึกษา /สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
/วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

หน้าที่ หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ/สอน

ชื่อ- สกุล นายสุทธิศักดิ์ สุกเสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.คณิตศาสตร์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวมริษา ขุนศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน้าที่ หน.งานบริหารงานทั่วไปและงานอาชีวศึกษา
จังหวัด/สอน

ชื่อ- สกุล นายอาจณรงค์ พลค้อ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายโชติมันต์ คมไสย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวพัทธ์ธีรา เพ็ชรพิจิตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หน้าที่ สอน

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ชื่อ- สกุล นายมนัส ดื่นตา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
/หน.งานปกครอง/สอน

ชื่อ- สกุล นายทวีศักดิ์ คี้สุคนธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายอภิวัติ งามสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายอำนาจ เกตุแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องมือกล/คม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด/สอน

ชื่อ- สกุล นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การผลิต)

หน้าที่ สอน

 

 

 

 

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ- สกุล นายจักริน จิตผ่องแท้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/สอน

ชื่อ- สกุล นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ หน.งานความร่วมมือ/สอน

ชื่อ- สกุล นายวรวิทย์ จินดารันต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายประเสริฐ สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายนัฐวุฒิ ชนะศุภโชค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ อน

ชื่อ- สกุล นายโสวัด ชาติไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ หน.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ/สอน

ชื่อ- สกุล นายธีรวัชร ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษาปทส.ไฟฟ้ากำลัง/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่ หน.งานพัสดุ/สอน

ชื่อ- สกุล นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีไฟฟ้า)

หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายสุริยา โสมกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่ หน.งานลูกเสือ/สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุม
หน้าที่ หน.งานทะเบียน/สอน

ชื่อ- สกุล นายวิทูลย์ รักษาพล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายฉลอง เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่ สอน

   
เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ชื่อ- สกุล นายพนาดร แย้มเกษร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือกล
หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/สอน

ชื่อ- สกุล นายอลงกรณ์ ไชยทิพย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม
เครื่องกล

หน้าที่ สอน

5

ชื่อ- สกุล นายวิสิษฏ์ พึ่งเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องมือกล
/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หน้าที่ หน.งานครูที่ปรึกษา/สอน

ชื่อ- สกุล นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
/วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต
หน้าที่ หน.งานสื่อการเรียนการสอน/สอน

ชื่อ- สกุล นายมานิตย์ เดชารัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหกรรม
เครื่องกล

หน้าที่ หน.ประกันคุณภาพ/สอน

ชื่อ- สกุล นายศรัณย์ ดุลยรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส.เครื่องมือกล
หน้าที่ หน.งานกิจกรรม/สอน

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อ- สกุล นายพินิต แก้วพระ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์
/คอ.ม.เครื่องกล/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างยนต์/สอน

ชื่อ- สกุล นายกฤษณะ แจ่มโสภณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลปศึกษา
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายวัลลภ มากมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายสุวิทย์ สกุลวัฒนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
/คอ.ม.เครื่องกล/
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่ หน.งานทวิภาค/สอน

ชื่อ- สกุล นายโสภณ สัมเขียวหวาน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.เครื่องกล/คอ.ม.เครื่องกล
หน้าที่ หน.งานโครงการพิเศษฯ/สอน

ชื่อ- สกุล นายสุริโย บุญเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หน้าที่ หน.งานวัดผลและประเมินผล/สอน

ชื่อ- สกุล นายวุฒิกรณ์ จิกากร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ช่างยนต์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายณัฐวุฒิ ยุระชัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

หน้าที่ หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/สอน

ชื่อ- สกุล นายหัสภพ ทองสีดำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายรัชศักดิ์ สระทองอ่อน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่ สอน

 

 

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ชื่อ- สกุล นายธนศิษฐ์ เสิศโรจน์ชวกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/สอน

ชื่อ- สกุล นายระพีพัฒน์ ทองพูน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
หน้าที่ สอน

   
เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ- สกุล นายบัญชา สุริยอักษร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่ หน.แผนกอิเล็กทรอนิกส์/สอน

ชื่อ- สกุล นายทนงศักดิ์ ยอดพานิช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางอุราวดี ทันตานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.บริหารการศึกษา
หน้าที่ หน.งานปกครอง/สอน

ชื่อ- สกุล นายมนัสชัย วิจิตรโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร
/คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

หน้าที่ อน

ชื่อ- สกุล นายพินิต ชุมภู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายยุทธนา นพดารา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.โทรคมนาคม
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา นศ.บ.วิทยุกระจายเสียง
หน้าที่ หน.งานประชาสัมพันธ์/สอน

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

ชื่อ- สกุล นายคมราช งาคม
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
หน้าที่ หน.แผนกช่างก่อสร้าง/สอน

ชื่อ- สกุล นายคำรณ คล้ายเจ๊ก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปทส.ก่อสร้าง-โยธา/วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
/คอ.ม.วิศวกรรมโยธา/ศษ.ม.บริหารการศึกษา

หน้าที่ หน.งานอาคารสถานที่/สอน

ชื่อ- สกุล นายธนภณ ใจอุ่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายดำรงค์ เจิงสอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ก่อสร้าง
หน้าที่ อน

ชื่อ- สกุล นายจรัญพงศ์ ศักดิ์เรืองงาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมโยธา
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุลนายไพโรจน์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คอ.บ.สถาปัตยกรรม
หน้าที่ สอนสถาปัตยกรรม

 

 

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ชื่อ- สกุล นายนคร ศรีโสภณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส. เทคนิคการผลิต
เอกเครื่องมือกล

หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม/สอน

ชื่อ- สกุล นายพนัสชัย อุบลวัตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.เชื่อมและประสาน
/คม.การบริหารการศึกษา

หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องมือกล

หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายอภิรักษ์ ประพฤติชอบ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
หน้าที่ หน.งานแนะแนว/สอน

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี

ชื่อ- สกุล นายอลงกต ประเสริฐผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์
หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี/สอน

 

 

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นางณัตตยา จิตผ่องแท้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
รป.ม.นโยบายสาธารณะ

หน้าที่ หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
หน.งานความร่วมมือ/ สอน

ชื่อ- สกุลนางสาววันวิสา จุฑามณี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ สอน

เทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ชื่อ- สกุล นายบดินทร์ ร่มไทร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์
หน้าที่ หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก/สอน

ชื่อ- สกุล นายอนุชา สุขาภรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน้าที่ หน.งานวางแผนและงบประมาณ/สอน

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี