technickan

Untitled Document

แผนกวิชา
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
     แผนกวิชาช่างยนต์
     แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
     แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
     แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
     แผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 

เทคนิคพื้นฐาน

แผนกสามัญสัมพันธ์

ชื่อ- สกุล นางสรัญญา แก้วทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน้าที่ หน.แผนกสามัญสัมพันธ์/สอน

ชื่อ- สกุล นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นิเทศศาสตร
/วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายองอาจ หะรินสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์
หน้าที่ หน.หมวดวิชาคณิตศาสตร/สอน

ชื่อ- สกุล นางวรลักษณ์ ปิ่นเสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
หน้าที่ หน.งานการเงิน/หน.งานส่งเสริมผลิตผล/สอน

ชื่อ- สกุล นางศิริเพ็ญ เพลิงพิษ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายกอบวิทย์ ใจอาจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.พลศึกษา
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางปานจิตร มังกโรทัย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย
/ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา

หน้าที่ หน.งานสวัสดิการ/
หน.หมวดวิชาสังคมศึกษา /สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวพชรพร รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
/วท.ม. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

หน้าที่ หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ/สอน

ชื่อ- สกุล นายสุทธิศักดิ์ สุกเสม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ค.บ.คณิตศาสตร์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวมริษา ขุนศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวอนงค์พร ชอบทำกิจ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หน้าที่ หน.งานบริหารงานทั่วไปและงานอาชีวศึกษา
จังหวัด/สอน

ชื่อ- สกุล นายอาจณรงค์ พลค้อ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายโชติมันต์ คมไสย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาววาสนา วงค์วัฒนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวพัทธ์ธีรา เพ็ชรพิจิตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หน้าที่ สอน

ผู้ชำนาญงาน

ชื่อ- สกุล นางสาวพารุณี หอมทวนลม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวจันทนิภา เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
หน้าที่ สอน

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี