technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
Untitled Document
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ มส.
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ ๐
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนภูมิ ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน
แผนภูมิ ขั้นตอนการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ขั้นตอนและวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา
ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
 
Untitled Document
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖
     โดยที่กระทรวงศึกษาธิิการมีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๖ แล้ว จึงสมควรออกระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกัน
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระบียบไว้ ดังต่อไปนี้่
     ข้อ ๑.ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๔๗"
     ข้อ ๒.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นด้นไป
     ข้อ ๓.ตั้งแต่วันที่ใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
     ข้อ ๔.ให้ดำเนินการประเมินผลการเรียนตามระเบียบนี้ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธคักราช ๒๕๔๖
     ข้อ ๕.ในระเบียบนี้
     "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" เรียกชื่อย่อว่า "ปวส." หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมตอนปลาย
     "นักเรียนศึกษา" หมายความว่า ผู้ที่ได้ขื้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการด้วย
     "ภาคเรียน" หมายความว่า ภาคเรียนปกติ มี 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา
     "ภาคเรียนฤดูร้อน" หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียน หรือฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคฤดูร้อน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม
     "สถานศึกษา" หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการ
     "หัวหน้าสถานศึกษา" หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
     "หน่วยงานต้นสังกัด " หมายความว่า หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศปนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัด หรือในความควบคุมดูแล
     "สถานฝึกงานอาชีพ" หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ และ แหล่งวิทยาการซึ่งรับนักเรียนเข้าฝึกงาน
     "สถานประกอบการ" หมายความว่า สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระและ แหล่งวิทยาการที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษา
     "มาตรฐานการอาชีวศึกษา" หมายความว่า ข้อกำหนดในการจัดอาชีวศึกษาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
     "มาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่าข้อกำหนดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบประเมินผลการเรียนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     "อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" หมายความว่า การจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพโดย ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ กำหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ พื้นฐานบางส่วนที่สถานศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
     "ผู้ควบคุมการฝึก" หมายความว่า ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงาน กับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียน ในสถานประกอบการ
     "ครูฝึก" หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ
     "การฝึกอาชีพ" หมายความว่า การเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
     "คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ" หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ในการอำนวยการ ติดตาม และกำกับดูแลมาตรฐานนักเรียน นักศึกษา
     ข้อ ๖.ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเปียบนื้และให้มิอำนาจตีความและวินิจฉัยบัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนื้
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบุคลากร PMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(บุคลากรในสถานศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(อาจารย์ที่ปรึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ดูแลระบบ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงผลการเรียน
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณ SLB2007 สำหรับผู้ใช้งาน (บุคลากรในสถานศึกษา)
ระบบแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน INTRANET
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
Untitled Document
ลงชื่อเข้าใช้
 
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
    
   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี