technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
Untitled Document
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ มส.
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ ๐
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนภูมิ ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน
แผนภูมิ ขั้นตอนการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ขั้นตอนและวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา
ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
 
Untitled Document

หมวด ๓

การตัดสินผลการเรียน

     ข้อ ๒๐.การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้
          (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
          (๒) รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป ถือว่าประเมินผ่านและให้นับ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม
          (๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับศูนย์ (๐) ตามข้อ ๑๔ (๑) ให้รับการประเมินใหม่ได้ ๑ ครั้ง ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการกำหนดไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย หากประเมินใหม่ไม่ฝาน ถ้้าเป็นรายวิชาบังคับที่กำหนดให้เรียนในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให้เรียนซํ้ารายวิชา นั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือก จะเรียนซํ้า หรือเรียนรายวิชาอึ่นแทนก็ได้
          (๔) การประเมินใหม่ ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน ๑
          (๕) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 0 (ศูนย์) ตาม ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ (๒) ถึง ๑๔ (๘) ข้อ ๑๕ (๒) และข้อ ๑๕ (๓) ถ้าเป็นรายวิชาบังคับที่กำหนดให้เรียน ในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ให้เรียนซํ้ารายวิชานั้น ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซํ้า หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
     ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทนให้ลงหมายเหตุใน ปพ. 1 ปวช. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด
     ข้อ ๒๑. การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนึ๊
          (๑) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชา เลือกเสรี ครบตามที่กำหนดไว้ใีนหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
          (๒) ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง ที่กำหนดไว้ใีนหลักสูตร สถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน
          (๓) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
          (๔) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครบ 5 ภาคเรียน โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน และต้องผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม
          หากนักเรียนมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่ำกว่าร้อยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรม ในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ให้สถานศึกษาพิจารณาผ่อนผันเป็นรายๆ ไป
          เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนในภาคเรียนใด ให้บันทึกชื่อกิจกรรม และตัวอักษร "ผ" ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง "ฝาน" หากนักเรียนได้ เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเลย ให้สถานศึกษาพิจารณามอบ หมายงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
          สำหรับนักเรืยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้นถือว่ามีผลตามความใน (๔)
     ข้อ ๒๒.ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สำหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการให้ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานร่วมกันประเมินผลการเรียน
     ข้อ ๒๓.นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรืยนซํ้ารายวิชาที่ได้รับผลการเรียนต่ำกว่า 2 หรือเลือกเรียน รายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก เพื่อประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้นให้สถานศึกษา หรือสถานประกอบการดำเนินการให้เรียนซํ้าหรือเรียนแทนภายในเวลาที่เห็นสมควร
     การเรียนซํ้ารายวิชา ให้นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียนแทนให้นับ เฉพาะจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม
     การนับจำนวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนื้ จะกระทำเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น
     รายวิชาที่เรียนซํ้าหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน 0 ให้ถือระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2 ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน 0 ตามข้อ ๑๕(๒) และ ๑๕(๓)
     ข้อ ๒๔.ตามนัยแห่งข้อ ๒๓ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซํ้าให้ นับจำนวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียวส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร
     ข้อ ๒๕.เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 2 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิตและได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่า ควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
     เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ 4 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต และได้รับการประเมินใหม่แล้ว หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน ต่อไป หรือให้พ้นสภาพนักเรียน
     เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบ 6 ภาคเรียน หรือไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และได้รับการ ประเมินใหม่แล้ว หากได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.90 ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียน ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน
     ข้อ ๒๖.นักเรียนที่ได้เรียนหรือฝึกอาชีพตามปกติ ประเมินใหม่หรือเรียนซํ้า หรือเรียนแทน รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน 0 (ศูนย์) และระดับผลการเรียนต่ำกว่า 2 หรือเทียบโอนผลการเรียนรู้มา เป็นเวลารวม 8 ภาคเรียนแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ใีนข้อ ๒๑.ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน ทั้งนื้ต้องไม่เกิน 6 บีการศึกษา นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบุคลากร PMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(บุคลากรในสถานศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(อาจารย์ที่ปรึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ดูแลระบบ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงผลการเรียน
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณ SLB2007 สำหรับผู้ใช้งาน (บุคลากรในสถานศึกษา)
ระบบแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน INTRANET
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
Untitled Document
ลงชื่อเข้าใช้
 
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี