technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
Untitled Document
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ มส.
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ ๐
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนภูมิ ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน
แผนภูมิ ขั้นตอนการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ขั้นตอนและวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา
ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
 
Untitled Document

หมวด ๒

วิธีการประเมินผลการเรียน

     ข้อ ๑๑.การประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้ดำเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเนื่อง ตลอดภาคเรียนด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทึ่ มอบหมาย ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาโดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม
     ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาและการประเมินสรุปผลการเรียนโดยพิจารณาจากการประเมิน แต่ละกิจกรรม และงานทึ่มอบหมายในอัตราส่วนตามความสำคัญของแต่ละกิจกรรมหรีองานทึ่มอบหมาย
     ให้ดำเนินการประเมินผลการเรียนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ ตามวิธีการที่ครูฝึกและอาจารย์นิเทศการฝึกงานกำหนด
     ข้อ ๑๒.ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ดังต่อไปนี้
          4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
          3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
          3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
          2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้
          2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้
          1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน
          1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก
          0 หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
     ข้อ ๑๓.รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ ๑๒.ไม่ได้ ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้
          ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน ไม่มีสีทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน เนื่องจาก มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
          ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานไม่ครบโดยสถานศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
          ข.ส. หมายถึง ขาดการประเมินสรุปผลการเรียน โดยสถานศึกษาพิจารณา แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
          ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังกำหนด โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร
          ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในกำหนด
          ถ.พ. หมายถึง ถูกสั่งพักการเรียนในระหว่างที่มีการประเมินสรุปผลการเรียน
          ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทำ
          ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง และหรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามกำหนดด้วยเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย
          ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินทดแทนการประเมินส่วน ที่ขาดของรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ภายในภาคเรียนถัดไป
          ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด และผลการประเมินผ่าน
          ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือผลการประเมินไม่ผ่าน
          ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจำนวนหน่วยกิตมารวมเพื่อการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และผลการประเมินผ่าน
     ข้อ ๑๔.ในกรณีต่อไปนื้ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นระดับ 0 (ศูนย์) เฉพาะรายวิชา
          (1) มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ไม่ผ่าน)
          (2) ได้ ข.ร.
          (3) ได้ ข.ป.
          (4) ได้ ข.ส.
          (5) ได้ ถ.ล.
          (6) ได้ ถ.พ.
          (7) ได้ ท.
          (8) ได้ ม.ท.
     ข้อ ๑๕.นักศึกษาที่ทำการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบหมายให้ทำในรายวิชาใดให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้
          (๑) ให้ได้คะแนน 0 (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ
          (๒) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น หรือ
          (๓) ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น 0 (ศูนย์) ในรายวิชานั้น และตัดคะแนน ความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำหนด
     ข้อ ๑๖.การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้
          (๑) ให้นำผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับ ผลการเรียน หารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ
          (๒) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตาม ข้อ ๑๔. และข้อ ๑๕. รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซํ้า เรียนแทนให้ใช้ระดับผลการเรียนสุดท้ายและนับจำนวน หน่วยกิตมาเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว
          (๓) ให้คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
               (ก) ค่าระดับคะแนน เฉลี่ยประจำภาคเรียน คำนวณจากรายวิชาที่ได้ ระดับผลการเรียนตาม (๒) เฉพาะในภาคเรียนหนึ่งๆ
               (ข) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมด และได้ระดับผลการเรียนตาม (๒) ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป
     ข้อ ๑๗.ผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการประเมินครบทุกครั้ง ต้องรับการประเมิน ทดแทนส่วนที่ขาดภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชาหากพ้นกำหนดนื้ให้ถือว่าไม่สามารถ เข้ารับการประเมินทดแทน (ม.ท.) ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ พิจารณาผู้ที่ได้ ม.ส. เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรืยนรายวิชาตามกำหนด ส่งงานนั้นให้สมบูรณ์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา หากพ้นกำหนดให้สถานศึกษา หรือ สถานประกอบการทำการตัดสินผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ ให้ประเมินทดแทนในรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ภาคเรียนถัดไป
     ในกรณีนี้ ให้ผู้สอนหรือครูฝึกรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมการฝึกทราบทุกราย
     ข้อ ๑๘.นักเรียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนครบ ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน หรือ ตาม ระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร
     ข้อ ๑๙.ให้ระดับผลการประเมิน ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
          ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์
          ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบุคลากร PMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(บุคลากรในสถานศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(อาจารย์ที่ปรึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ดูแลระบบ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงผลการเรียน
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณ SLB2007 สำหรับผู้ใช้งาน (บุคลากรในสถานศึกษา)
ระบบแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน INTRANET
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
Untitled Document
ลงชื่อเข้าใช้
 
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี