technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
 
แชร์ข้อมูล
ระบบอินทราเน็ต (INTRANET SYSTEM)
     1.จะต้องเลือกระบบ network ในวงแลนเดียวกัน ซึ่งตั้งไว้ระบบของ Moe NET โดยระบบนี้จะมีทั้งสายแลนและระบบ wifi ส่วนใหญ่ระบบอยู่ตึกอำนวยการ
     2.เข้าไปใน windows Explorer หรือ My Computer จากนั้นเลือก Network จะแสดงแถบด้านบน
     3.จากนั้นใช้ mouse คลิกขวา เลือก Turn on Network
     4.จะขึ้น dialog box ขึ้น ให้เลือก Yes, turn on network
    5.จะปรากฎรูป icon รูป com ที่มีชื่อว่า DATA จากนั้นก็ทำการดับเบิลคลิก เพื่อเข้าไปในระบบ
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบุคลากร PMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(บุคลากรในสถานศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(อาจารย์ที่ปรึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ดูแลระบบ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงผลการเรียน
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณ SLB2007 สำหรับผู้ใช้งาน (บุคลากรในสถานศึกษา)
ระบบแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน INTRANET
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
Untitled Document
ลงชื่อเข้าใช้
 
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี