technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
Untitled Document
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่นักเรียนนักศึกษาควรทราบ
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
หมวด ๑ หลักการในการประเมินผลการเรียน
หมวด ๒ วิธีการประเมินผลการเรียน
หมวด ๓ การตัดสินผลการเรียน
หมวด ๔ การเทียบโอนผลการเรียนรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ มส.
แผนภูมิ ขั้นตอนการแก้ ๐
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนภูมิ ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน
แผนภูมิ ขั้นตอนการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพและศึกษาเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ขั้นตอนและวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา
ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
 
Untitled Document
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ว่าด้วยการแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
     อาศัยอำนาจตามในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จึงวางระเบียบว่าด้วยการ แต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้ดังต่อไปนี้
     ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔"
     ข้อ ๒. ให้แก้ไขระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ว่าด้วยระเบียบการแต่งกายนักเรียน หรือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐ บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรืีอที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
     ข้อ ๓. ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักเรียน และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
     ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
          "นักเรียน" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          "นักศึกษา" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     ข้อ ๕ การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนชาย
     นักเรียน ระดับ ปวช.
          ๕.๑ ทรงผม
                    - ตัดสั้นแบบรองทรงสูง ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ ซม. (ไม่เกินคิ้ว) ตัดเปิดตีนผมทั้งด้านข้าง และด้านหลังสูงประมาณ ๒ นิ้ว
                    - ห้ามทำสีผม หรือใส่เจลทำผมทรงตั้ง
                    - ห้ามไว้หนวด เครา
          ๕.๒ เสื้อขาว
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน
                    - มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
          ๕.๓ เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีและแบบตามที่วิทยาลัยกำหนด
          ๕.๔ กางเกง
                    - สีกรมท่าหรือสีดำ ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
                    - ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่กว้างเกิน ๘ นิ้ว
                    - ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
                    - มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
                    - กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
                    - ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป๊อย ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
                    - สวมกางเกงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
          ๕.๕ เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
          ๕.๖ รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนัง หรีอรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้น ไม่หุ้มข้อ มีเชือกผูกหู แบบสุภาพ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
                    - ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
          ๕.๗ การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรีอเชือก รัดติดต้นคอ
                    - ห้ามสวมหมวก หรีอเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยยกเว้นตามสภาพ อากาศหนาว
     นักศึกษา ระดับ ปวส.
          ๕.๘ ทรงผม
                    - ตัดสั้นแบบรองทรงตํ่า ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๗ ซม. ตัดเปิดตีนผม ทั้งด้านข้าง และด้านหลังสูงประมาณ ๑ นิ้ว
                    - ห้ามทำสีผม หรือใส่เจลทำผมทรงตั้ง
                    - ห้ามไว้หนวด เครา
          ๕.๙ เสื้อขาว
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน
                    - มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
          ๕.๑๐ เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีเทา ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด โดยมีแถบสีที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ให้ใช้ด้ายสีเหลืองปักชื่อ - นามสกุล และสาขาวิชาที่ตนศึกษาที่บริเวณ หน้าอกเสื้อด้านขวา
          ๕.๑๑ กางเกง
                    - สีเทา ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
                    - ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่กว้างเกิน ๘ นิ้ว
                    - ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
                    - มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
                    - กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
                    - ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป๊อย ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
                    - สีเทาของกางเกงต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อฝึกงาน
                    - สวมกางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
          ๕.๑๒ เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
          ๕.๑๓ รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนัง หรีอรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้น ไม่หุ้มข้อ มีเชือกผูกหู แบบสุภาพ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
                    - ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
          ๕.๑๔ การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรีอเชือก รัดติดต้นคอ
                    - ห้ามสวมหมวก หรีอเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยยกเว้นตามสภาพ อากาศหนาว
     ข้อ ๖ การแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาหญิง
     นักเรียน ระดับ ปวช.
          ๖.๑ ทรงผม
                    - ทรงสุภาพพอประมาณ ถ้าไว้ยาวต้องผูกรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดหรีอทำสีผม
                    - ถ้าใช้เครื่องประดับผมให้ใช้สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล เท่านั้น
          ๖.๒ เสื้อขาว
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่เป็นผ้ามัน
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อสั้นเพียงเหนือข้อศอก
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
                    - เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อในตัวเต็ม สีขาว หรือสีเนื้อ ถ้าสวมเสื้อชั้นในตัวเล็กต้องสวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชึ้นหนึ่ง
          ๖.๓ เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีและแบบตามที่วิทยาลัยกำหนด
          ๖.๔ กระโปรง
                    - สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง
                    - มีเกล็ดทั้งซ้ายและขวา ข้างละ ๓ เกล็ด เหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
                    - กลีบของเกล็ดหันออกด้านนอก และเย็บเกล็ด จากขอบกระโปรงลงมา ๖-๑๒ ซม
                    - ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ให้ทำกระเป๋าเจาะซ่อนรูปตามแนวตะเข็บข้าง
                    - สวมกระโปรงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
          ๖.๕ กางเกง
                    - ใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาชายระดับ ปวช.
                    - การสวมกางเกงต้องสวมคู่กับเสื้อฝึกงาน และต้องเป็นวันที่มีเรียนวิชาภาคปฏิบัติเท่านั้น
          ๖.๖ เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
          ๖.๗ รองเท้า และถุงเท้า
                    - (กรณีแต่งกายชุดนักเรียน) รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลายใด
          ๖.๘ การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวน นามสกุล
                    - สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้ในเสื้อ
                    - ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะ และสี อย่างอื่น
                    - ห้ามสวมหมวก หรือผ้าคาดผมที่มีสีสันฉูดฉาด
     นักศึกษา ระดับ ปวส.
          ๖.๙ ทรงผม
                    - ทรงสุภาพพอประมาณ ถ้าไว้ยาวต้องผูกรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดหรีอทำสีผม
                    - ถ้าใช้เครื่องประดับผมให้ใช้สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล เท่านั้น
          ๖.๑๐ เสื้อขาว
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่บางเกินควร และไม่เป็นผ้ามัน
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเพียงเหนือข้อศอก
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
                    - เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อในตัวเต็ม สีขาว หรือสีเนื้อ ถ้าสวมเสื้อชั้นในตัวเล็กต้องสวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชึ้นหนึ่ง
          ๖.๑๑ เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีเทา ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด โดยมีแถบสีที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ให้ใช้ด้ายสีเหลืองปักชื่อ - นามสกุล และสาขาวิชาที่ตนศึกษา ที่บริเวณหน้าอกเสื้อด้านขวา
                    - สีเทาของเสื้อฝึกงานต้องเป็นสีเดียวกันกับกางเกง
          ๖.๑๒ กระโปรง
                    - สีดำ เนื้อผ้าเกลี้ยง
                    - แบบสุภาพ ตามที่วิทยาลัยกำหนด แบบป้ายข้าง ไม่มีจีบ ผ่าหลัง ไม่รัดรูป
                    - ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า แต่ไม่เกินครึ่งหน้าแข้ง
                    - สวมกระโปรงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
          ๖.๑๓ กางเกง
                    - ใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาชายระดับ ปวส.
                    - การสวมกางเกงต้องสวมคู่กับเสื้อฝึกงาน และต้องเป็นวันที่มีเรียนวิชาภาคปฏิบัติเท่านั้น
          ๖.๑๔ เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำ พื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
          ๖.๑๕ รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ไม่ใส่ถุงเท้า (กรณีแต่งกายชุดฝึกงาน) รองเท้าผ้าใบสีดำล้วน ไม่มีลวดลาย
                    - ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
          ๖.๑๖ การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวน นามสกุล
                    - สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้ในเสื้อ
                    - ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะ และสี อย่างอื่น
                    - ห้ามสวมหมวก หรือผ้าคาดผมที่มีสีสันฉูดฉาด
     ข้อ ๗. ห้ามดัดแปลง หรือแก้ไข ตกแต่ง เครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษาให้ผิดไปจากแบบ ตามที่วิทยาลัยกำหนด เช่น ปัก เขียน หรือพิมพ์เครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใดบนเสื้อ แขนเสื้อ หรือ ปกเสื้อ
     ข้อ ๘. นักเรียน หรือนักศึกษา ที่แต่งกายผิดระเบียบจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
     ข้อ ๙. ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ว่าด้วยการแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป
     ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หมายเหตุ ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี