technickan

Untitled Document

แผนกวิชา
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
     แผนกวิชาช่างยนต์
     แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
     แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
     แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
     แผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 

เทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ- สกุล นายบัญชา สุริยอักษร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่ หน.แผนกอิเล็กทรอนิกส์/สอน

ชื่อ- สกุล นายทนงศักดิ์ ยอดพานิช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาอส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางอุราวดี ทันตานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.บริหารการศึกษา
หน้าที่ หน.งานปกครอง/สอน

ชื่อ- สกุล นายมนัสชัย วิจิตรโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายนิพลศักดิ์ บุญยุทธสกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร
/คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

หน้าที่ อน

ชื่อ- สกุล นายพินิต ชุมภู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.ไฟฟ้าสื่อสาร
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายยุทธนา นพดารา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.โทรคมนาคม
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายโชคชัย ชนะบูรณาศักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา นศ.บ.วิทยุกระจายเสียง
หน้าที่ หน.งานประชาสัมพันธ์/สอน

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี