technickan

Untitled Document

แผนกวิชา
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
     แผนกวิชาช่างยนต์
     แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
     แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
     แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
     แผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 

เทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ- สกุล นายจักริน จิตผ่องแท้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่ หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/สอน

ชื่อ- สกุล นายชาญณรงค์ มานะรังสรรค์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ หน.งานความร่วมมือ/สอน

ชื่อ- สกุล นายวรวิทย์ จินดารันต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายประเสริฐ สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายนัฐวุฒิ ชนะศุภโชค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ อน

ชื่อ- สกุล นายโสวัด ชาติไธสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ หน.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ/สอน

ชื่อ- สกุล นายธีรวัชร ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายวรศักดิ์ ผลึกเพชร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษาปทส.ไฟฟ้ากำลัง/คอ.ม.ไฟฟ้า
หน้าที่ หน.งานพัสดุ/สอน

ชื่อ- สกุล นายฎังกพัฒน์ มครศวรรยธรรม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีไฟฟ้า)

หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายสุริยา โสมกุล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วทบ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่ หน.งานลูกเสือ/สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวสุพัตรา ทิพโรจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วศ.บ.วิศวกรรมการวัดคุม
หน้าที่ หน.งานทะเบียน/สอน

ชื่อ- สกุล นายวิทูลย์ รักษาพล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ปทส.เทคนิคไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายฉลอง เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หน้าที่ สอน

   

ผู้ชำนาญงาน

ชื่อ- สกุล นายปิยะพงษ์ ธนสมบูรณ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา อส.บ.ครุศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน้าที่ สอน

 
ผู้ชำนาญงาน

ชื่อ- สกุล นางสาวอำไพ ไคลมี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายนฤเบศวร์ สุขเกษม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นายอิทธิกร หาญวิสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
หน้าที่ สอน

   
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี