technickan

Untitled Document

แผนกวิชา
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
     แผนกวิชาช่างยนต์
     แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
     แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
     แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
     แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
     แผนกวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 

เทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ- สกุล นางณัตตยา จิตผ่องแท้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
รป.ม.นโยบายสาธารณะ

หน้าที่ หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
หน.งานความร่วมมือ/ สอน

ชื่อ- สกุลนางสาววันวิสา จุฑามณี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่ สอน

ครูจ้างสอน

ชื่อ- สกุล นางสาวจิราวรรณ พันธ์โภชน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
หน้าที่ สอน

ชื่อ- สกุล นางสาวชลธิดา ฤทธิเรือง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา คบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน้าที่ สอน

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี