technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
SAR
รายงานการประเมินตนเอง SAR
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   
รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม  
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     LOAD
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ฉบับย่อ     LOAD
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา     LOAD
ตอนที่ ๒ การดำเนินงานของสถานศึกษา     LOAD
ตอนที่ ๓ การดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา     LOAD
ตอนที่ ๓ การดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีต่อ     LOAD
ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต     LOAD
แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕     LOAD
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี      LOAD
แบบสรุป SAR 2556 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี      LOAD
Untitled Document
 
Untitled Document
ติดตั้ง R-Radio Android Technickan
Download และติดตั้งไฟล์ Android
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี