technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
SAR
รายงานการประเมินตนเอง SAR
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   
รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม  
SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     LOAD
ตอนที่ ๑ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา     LOAD
ตอนที่ ๒ การดำเนินงานของสถานศึกษา     LOAD
ตอนที่ ๓ การดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา     LOAD
ตอนที่ ๔ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต     LOAD
แผนภูมิบริหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕     LOAD
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม     LOAD
รับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสาม     LOAD
Untitled Document
 
Untitled Document
ติดตั้ง R-Radio Android Technickan
Download และติดตั้งไฟล์ Android
Untitled Document
R - Radio 93.00 Mhz
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา
>> ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> การเข้าใช้ INTERNET วิทยาลัยฯ
>> ตารางเรียน ๒/๒๕๕๙
>> ตรวจสอบผลการเรียน
>> ดาวน์โหลด เอกสารคำร้อง ต่างๆ
>> หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
 
 
รายงานการประเมินตนเอง SAR
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
>>  SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
>> รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
 
 
 
 
ข้อมูล
>> เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
>> แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
>> นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
>> ผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘
>> ตารางสอนครู ๒/๒๕๕๙
>> รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
>> ศูนย์อาเซียน ศึกษา
>> Webblog หน่วยงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยฯ
 
 
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
>> วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
>> วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>> วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 
จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี