technickan

Untitled Document

เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ

 

Untitled Document

สีประจำวิทยาลัย
น้ำเงิน - ขาว
ปรัชญา
" มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ลํ้าวิชา พัฒนาฝีมือ"
ปณิธาน
เป็นสถานศึกษาทึ่เป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศีกษาที่เป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาไนภูมิภาค เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ มืคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Vision of Kanchanaburi Technical College
To be College to become the vocational learning centre in the central region, produce and develop manpower into an international standard, to use sufficiency economy philosophy
ค่านิยม (Core Value)
ธรรมาภิบาล ทุ่มเท เสียสละ รอบรู้ รวดเร็ว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

จุดเน้น จุดเด่นของวิทยาลัย

จิตอาสา ลํ้าวิชา พัฒนาฝีมือ เลื่องลือนวัตกรรม
พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในภูมิภาคตั้งแต่ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ ของตลาดแรงงาน

2.ให้บริการวิชาการ ส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัย เทคโนโลยีแก่ชุมชนและท้องถิ่น อย่าง กว้างขวางและหลากหลาย
3.ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างเสมอภาคและสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของทุกคน
4.ทำนุบำรุง รักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ และท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี