technickan

Untitled Document

เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ

 

Untitled Document

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีโดยสังเขป
          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2481 กระทรวงธรรมการได้ประกาศตั้งโรงเรียนฝึกสอนวิชาชีพในส่วนภูมิภาค โดยให้เปิดสอนวิชาช่างหัตถกรรม สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ที่บริเวณ วัดเทวสังฆาราม ชื่อว่า "โรงเรียนช่างไม้วัดเทวสังฆาราม" รับเฉพาะนักศึกษาที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการ จัดสร้างโรงเรียนนั้นเกิดขึ้น โดย หลวงปู่ดี พุทธโชติเถร (พระเทพมงคลรังษี) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ในขณะนั้นได้รับการถวายที่ดิน จำนวน 10 ไร่ 50 ตารางวา จากนางสมนา แต้มทอง คหบดีจังหวัด กาญจนบุรี เพื่อการสร้างโรงเรียน "ช่างไม้กาญจนบุรี" ในปี พ.ศ. 2481
วันที่ 1 ธันวาคม 2481 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน "โรงเรียนช่างไม้กาญจนบุรี"
ปีการศึกษา 2495

กรมอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนในระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกช่างไม้ ต่อจากมัธยมอาชีวศึกษาตอนด้นอีก 3 ปี

ปีการศึกษา 2502 กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนเพิ่มหลักสูตรการสอน คือ หลักสูตรช่างปูน ช่างทาสีและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนการช่างกาญจนบุรี"
ปีการศึกษา 2504 กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง หลักสูตร 3 ปีได้รับ ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.๖) แผนกช่างไม้ก่อสร้าง
ปีการศึกษา 2515

กรมอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมอีก 2 แผนก

-แผนกช่างไฟฟ้า

-แผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

ปีการศึกษา 2518

กรมอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 แผนก คือ

-แผนกช่างยนต์

ปีการศึกษา 2520 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิคกาญจนบุรี"
ปีการศึกษา 2521

กรมอาชีวศึกษา อนุมัติเปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมอีก 1 แผนก คือ

-แผนกช่างกลโรงงาน

ปีการศึกษา 2524 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2520 เป็นหลักสูตร ปวช. 2524 หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ ออกไปประกอบอาชีพโดยตรง
ปีการศึกษา 2527

กรมอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม ปวช. อีก 1 แผนก คือ

-แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

และอนุมัติให้เปิดสอนวิชาชีพชั้นสูง 1 แผนก คือ

-แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2530 เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2524 เป็นหลักสูตร ปวช. 2530
ปีการศึกษา 2533 ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร ปวช. 2530 เป็น ปวช. 2530 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2533)
          บัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ได้ย้ายจาก วัดเทวลังฆารามมาอยู่ที่ เลขที่ 362 ถนนอู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ ประมาณ 34 ไร่เศษ โดยได้รับมอบที่ดินจาก นางสาววรรณกรอง ทองลงยา จำนวน 24 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2516 และจากนางระเบียบ ทินบาลได้รับ มอบให้อีก 10 ไร่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2518
          กรมอาชีวศึกษา ได้ยกฐานะของโรงเรียนเทคนิคกาญจนบุรี เป็น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 และได้รับอนุมัติงบประมาฌค่า ที่ดินและสิ่่งก่อสร้างตามลำดับดังนื้
ปีงบประมาณ 2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง วิทยาลัยฯ ได้ขอบริจาค ดินด้านตะวันตกติดกับพื้นที่ดินวิทยาลัยฯ จากนางระเบียบ ทินบาล สร้างเป็น อาคารคณะวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ 2531 ได้รับงบประมาณต่อเติมโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณต่อเติมโรงฝึกงานแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ 1 หลัง (งบผูกพัน 2538-2540) กรมอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน
ปีการศึกษา 2535

เปิดสอน

- สาขาวิชาไฟฟ้า

- สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาช่างยนต์

ปีการศึกษา 2536

เปิดสอน - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2537

เปิดสอน

- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

- สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

ปีการศึกษา 2538

เปิดสอนระบบทวิภาคีระดับ ปวช. 3 แผนก ได้แก่

- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

- สาขาวิชาช่างยนต์

- สาขาวิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี

ปีการศึกษา 2539

เิปิดสอนนักคีกษาภาคสมทบ 2 แผนก ได้แก่

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

- สาขาวิชาช่างยนต์

ปีการศึกษา 2540

เปิดสอนนักคีกษาระบบทวิภาคีระดับ ปวช. 3 เพิ่มเติมอีกดังนึ้

- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาช่างเชื่อมฯ

 

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี