technickan

Untitled Document

เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ

 

Untitled Document

ทำเนียบผู้บริหาร

นายภูวเดช อินทรพรหม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

นายชนินทร์  คูนาเอก
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชัยวุธ เหล่าวัฒนวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปรัตถกร วิเชียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
   เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
    
   นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี