technickan

Untitled Document

เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ

 

Untitled Document

รายนามผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

นายสมบัติ จันทศรี
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2481-2509

นายเผดิมชัย ศรีวิเชียร
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2509-2514

นายพัฒนะ พยุงผล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2514-2524

นายอรุณ ก้อนมณี
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2524-2527

นายจันที ศรศิลป์
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2527-2535

นายประสิทธิ์ พร้อมมูล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2535-2536

 

นายศิริ โพธินาม
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2536-2542

นายถาวร เจาะจิตร
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2542-2550

นายสุวิชช์ โรหิตรัตนะ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2550-2551

 

นายสมหมาย สว่างศรี
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2551-2557

 
 

 
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี