technickan

Your slider in a simple web page Your slider in a simple web page

 


Untitled Document

Untitled Document

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วันที่ 5 เมษายน 2561
##>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
รับสมัคร รอบที่2

วันที่ 4 เมษายน 2561
##>ประกาศผลสอบเข้าระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2561
##>ประกาศผลสอบเข้าระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2561
##>ประกาศผลสอบเข้าระดับ ปริญญาตรี. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

งานประชาสัมพันธ์

 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมวิชาการเสริมสร้าง ความเข้าใจแนวปฎิบัติการประเมิน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดตาม ว.17 และ ว.21 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

่ท่านผู้อำนวยการภูวเดช อินทรพรหม
ได้มาพบปะพูดคุยกับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่หน้าเสาธง ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิด

งานโสตทัศนศึกษา

 

Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
Untitled Document
สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
e-learning
คุรุสภา
สายงานแรงงาน
รัฐบาลไทย
R radio Network
กรมจัดหางาน

 

Visitor Statistics
» 4 Online
» 21 Today
» 86 Yesterday
» 21 Week
  Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชม

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
>> ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
>> รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
>> เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
>> แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
>> นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
>> วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
>> วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>> วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี