technickan
Your slider in a simple web page Your slider in a simple web page

 


Untitled Document

Untitled Document

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
##>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
##>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วันที่  15 พฤษภาคม 2561
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วันที่ 5 เมษายน 2561
##>ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รับสมัคร รอบที่2

วันที่ 4 เมษายน 2561
##>ประกาศผลสอบเข้าระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

งานประชาสัมพันธ์

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริม
  ภาวะ ความเป็นผู้นำและจัดทำ
  กิจกรรมองค์การวิชาชีพฯ

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 แผนกวิชาช่างยนต์จัดโครงการอบรม
  เทคโนโลยี ยามาฮ่า และบริการ
  ระบบหัวฉีด


  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   ดำเนินโครงการจิตอาสาสร้างและติดตั้งเครื่องกล
   เติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
 ปีการศึกษา 2561

 วันที่ 27 มิถุนายน 2561

  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  2561

งานโสตทัศนศึกษา

 

Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล/เปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา ในระบบ RMS 2016
สำหรับครูที่ปรึกษา
Untitled Document
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Untitled Document
งานประชาสัมพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
Untitled Document
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

*สำนักอำนวยการ
*สำนักความร่วมมือ
*สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
*สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
*สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
*สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
*สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
*หน่วยตรวจสอบภายใน
*หน่วยศึกษานิเทศก์
*กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คุรุสภา

 

Visitor Statistics
» 1 Online
» 130 Today
» 270 Yesterday
» 400 Week
  Untitled Document
จำนวนผู้เข้าชม

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
>> ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
>> ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
>> SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
>> รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
>> เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
>> แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
>> นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
>> วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
>> วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
>> วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
>> วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
>> วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี