technickan

 


Untitled Document

 Untitled Document


วันที่ 23 เมษายน 2562
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วันที่ 5 เมษายน 2562
##>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ 5 เมษายน 2562
##>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 28 มีนาคม 2562
##>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 23 มีนาคม 2562
##>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 23 มีนาคม 2562
##>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา 2561
งานประชาสัมพันธ์

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Untitled Document
งานประชาสัมพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
Untitled Document
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

     สำนักอำนวยการ
     สำนักความร่วมมือ
     สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
     สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
     สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
     สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
     สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     หน่วยศึกษานิเทศก์
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คุรุสภา

 

 

Untitled Document จำนวนผู้เข้าชม

 

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี