technickan
 

 


Untitled Document

 Untitled Document

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
##>ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควตา โควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
##>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
##>ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
##>ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา

งานประชาสัมพันธ์

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

  วันที่ 8 สิงหาคม 2561

 งานเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
  บดินทรเทพยวรางกูร


  วันที่ 4 กันยายน 2561

   มุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทย
  แห่งชาติ

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

 ดำเนินโครงการวันสำคัญทาง
  พระพุทธ ศาสนาเนื่องในวัน
  เข้าพรรษา

 
งานโสตทัศนศึกษา
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล/เปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา ในระบบ RMS 2016
สำหรับครูที่ปรึกษา
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Untitled Document
งานประชาสัมพันธ์
งานโสตทัศนศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ
กลุ่มงานวิทยะฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
Untitled Document
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

     สำนักอำนวยการ
     สำนักความร่วมมือ
     สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
     สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
     สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
     สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
     สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     หน่วยตรวจสอบภายใน
     หน่วยศึกษานิเทศก์
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คุรุสภา

 

 

Untitled Document จำนวนผู้เข้าชม

 

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี