หน้าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
เวปไซต์แนะนำ
มูลนิธิชัยพัฒนา
เกษตรพอเพียง
ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

 

       แนวทางการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตดังนี้ 
          1.  รูปแบบการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 รูปแบบ คือ 
               รูปแบบที่ 1  เป็นรูปแบบสำหรับโรงเรียน หรือบ้านเรือนของนักเรียนที่มีพื้นที่สำหรับการทำนา และการเกษตร มีแหล่งน้ำพอเพียง สามารถจัดกิจกรรมโดยการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามขั้นตอนที่ 1 เต็มรูปแบบ 
               รูปแบบที่ 2  เป็นรูปแบบสำหรับโรงเรียน หรือบ้านเรือนของนักเรียนที่มีพื้นที่ไม่มากนัก ไม่มีพื้นที่ในการทำนา โรงเรียนสามารถจัดแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ โรงเรียนอาจมอบหมายให้นักเรียนไปทำกิจกรรมนี้ที่บ้านของนักเรียนได้ด้วย 
               รูปแบบที่ 3  เป็นรูปแบบสำหรับโรงเรียนที่มีพื้นที่น้อย โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนทำการเกษตรแบบใช้พื้นที่แคบ เช่น กะลามะพร้าว  กะละมัง  ล้อยางรถยนต์  การปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น นอกจากนั้น โรงเรียนยังสามารถส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การสานเสื่อ  การทำเครื่องใช้จากกะลามะพร้าว เป็นต้น 
               ในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 รูปแบบ สามารถฝึกนิสัยในการประหยัด การลดรายจ่าย การมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมช่วยเหลือด้านการตลาด เช่น จัดตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน หรือจัดกิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น 
          2.  การนำแนวคิดด้านทักษะในการทำงานเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน เช่น การทำงานเป็นการมีนิสัยรักการทำงาน การรู้จักวิเคราะห์งาน  การวางแผนการทำงาน และการรู้จักปรับปรุงงานอยู่เสมอ 
          3.  การนำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ได้วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีใหม่พบว่า ทฤษฎีใหม่นี้มีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีหลักสำคัญอยู่หลายประการดังนี้ 
               1.  รู้จักพึ่งพาตนเอง
               2.  ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีอิสรภาพ
               3.  มีความสามารถในการบริหารจัดการ รู้จักคิด รู้จักระบบ 
               4.  ความขยัน อดทน ไม่ท้อถอย 
               5.  มีความสามัคคี มีการแสวงหาความร่วมมือ และให้ความร่วมมือ มีการรวมกลุ่มและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย 
               6.  มีการศึกษาหาข้อมูล ข้อความรู้ และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
               7.  รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกัน
               8.  รู้จักพัฒนาตนเองขึ้นตามลำดับ
               9.  สามารถนำความรู้ หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
          แนวทางที่นำเสนอนี้เป็นส่วนน้อยที่พอจะเป็นแนวทาง เป็นตัวอย่าง หากได้นำไปปฏิบัติแล้วจะทำให้ทุกคนมีการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเรียบง่าย พอมี พอกิน และช่วยเหลือตนเอง เป็นหลักการของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณที่มา : http://www.kroobannok.com/blog/11696
ขอบคุณที่มา : https://nanaoiitcamp.wordpress.com/2013/08/10/เศรษฐกิจพอเพียงกับการศ
ขอบคุณภาพประกอบที่ใช้จัดทำ : http://www.tnews.co.th/contents/350185