เอกสารรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการยื่นรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

1. ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้แนบเอกสารดังนี้
     1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1 ฉบับ
     1.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครองพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1 ฉบับ
      >> ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญรับเงิน<<
2. นำเอกสารทั้งหมดส่งให้ครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564