บุคลากรอื่นๆ

นางสุขภา ยอดพานิช

ตำแหน่ง จพ.ธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางอัญชลี ดีประชา

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้างานบัญชี

นางบุปผา เสกศรี

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

นายบุญทัน แก้วอยู่

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถ

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ งานบริหารทั่วไป อศจ.

นางจารุวรรณ ภมรพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกัญจนพร สาสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวโชติกา เสือดาว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวเบญจพร บ่อเกิด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายบดินทร์ กองแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวณัฐธยาน์ กิจวิริยะกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางวริยา ไพบูลย์วีวัฒนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววันดี นพพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เติมสายทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวจิรวรรณ บุญทองสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนา กิจกรรรมนักเรียนนักศึกษา/ครูที่ปรึกษา

นางสาวชนัญญา เที่ยงธรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวศิริรัตน์ ดำพรมพะเนาว์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางนาตยา เชาว์สุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาวกมลพรรณ เริ่มบริรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ/งานปกครอง

นางสาวกอบกุล สถิตพงศ์พิบูลย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวนิชาภา ตุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางปณฐา จันทรเดช

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายชัยทัต ญาติมิ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวจงใจ วันขาว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายณรงค์ สาสุข

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางจุฑามาศ หยิบจันทร์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวอทิตย์ญา เรืองเนตร

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเครือวรรณ พรหมจารีย์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายลิขิต หยิบจันทร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายปรีชา ยางสูง

ตำแหน่ง นักการภารโรง