เจ้าหน้าที่

นางจารุวรรณ ภมรพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (อศจ.)

นางสาวกัญจนพร สาสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเบญจพร บ่อเกิด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ/
งานประชาสัมพันธ์ /งานอาคารสถานที่

นางสาวโชติกา เสือดาว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวน้ำฝน ปาลพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวสิริพร บ่อเพทาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาววรณัน บัวคลี่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นายบดินทร์ กองแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวจิรนันท์ ชื่นบาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

นางสาววันดี นพพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้างานพัสดุ

นางทิพย์ญาภรณ์ ใจอาจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้างานแนะแนว

นางสาวณัฐธยาน์ กิจวิริยะกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางวริยา ไพบูลย์วีวัฒนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬาลักษณ์ เติมสายทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายณรงค์ สาสุข

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายชัยทัต ญาติมิ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางปณฐา จันทรเดช

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวจงใจ วันขาว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวอทิตย์ญา เรืองเนตร

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางจุฑามาศ หยิบจันทร์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเครือวรรณ พรหมจารีย์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวณัฐกานต์ กลมกล่อม

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายลิขิต หยิบจันทร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายปรีชา ยางสูง

ตำแหน่ง นักการภารโรง