บุคลากรอื่นๆ

นางอัญชลี ดีประชา

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้างานบัญชี

นางบุปผา เสกศรี

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยงานวิจัยฯ

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ งานบริหารทั่วไป อศจ.

นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางจารุวรรณ ภมรพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวเบญจพร บ่อเกิด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวกัญจนพร สาสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวณัฐธยาน์ กิจวิริยะกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวลลนา บรรจงศิริ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นายบดินทร์ กองแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางนาตยา เชาว์สุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เติมสายทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวภีรดา ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววันดี นพพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวกมลพรรณ เริ่มบริรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ/งานปกครอง

นางสาวจิรวรรณ บุญทองสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนา กิจกรรรมนักเรียนนักศึกษา/ครูที่ปรึกษา

นางสาวชนัญญา เที่ยงธรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวชรินรัตน์ เทวี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวนาขวัญ วิเศษสิงห์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวนิชาภา ตุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวจงใจ วันขาว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางปณฐา จันทรเดช

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายชัยทัต ญาติมิ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวอทิตย์ญา เรืองเนตร

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายณรงค์ สาสุข

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายลิขิต หยิบจันทร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางจุฑามาศ หยิบจันทร์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายบุญทัน แก้วอยู่

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายปรียะ เรืองบุปผา

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายปรีชา ยางสูง

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาววิลาวัลย์ หลวงโภคา

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวมรุตา ปัตถาทุม

ตำแหน่ง แม่บ้าน