เจ้าหน้าที่

นางจารุวรรณ ภมรพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวกัญจนพร สาสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเบญจพร บ่อเกิด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด

นางสาวโชติกา เสือดาว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาววันดี นพพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายบดินทร์ กองแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวณัฐธยาน์ กิจวิริยะกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางวริยา ไพบูลย์วีวัฒนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬาลักษณ์ เติมสายทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางสาวจิรวรรณ บุญทองสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนา กิจกรรรมนักเรียนนักศึกษา/ครูที่ปรึกษา

นางสาวชนัญญา เที่ยงธรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวศิริรัตน์ ดำพรมพะเนาว์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวนิชาภา ตุ้มทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางนาตยา เชาว์สุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาวกมลพรรณ เริ่มบริรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ/งานปกครอง

นางสาวกอบกุล สถิตพงศ์พิบูลย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางปณฐา จันทรเดช

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายชัยทัต ญาติมิ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายณรงค์ สาสุข

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางสาวจงใจ วันขาว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเครือวรรณ พรหมจารีย์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางจุฑามาศ หยิบจันทร์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวอทิตย์ญา เรืองเนตร

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายลิขิต หยิบจันทร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายปรีชา ยางสูง

ตำแหน่ง นักการภารโรง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.