เจ้าหน้าที่

นางจารุวรรณ ภมรพล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาววันทนา สุวรรณประเสริฐ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มซ้อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวธิดารัตน์ ทินแท่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญจนพร สาสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเบญจพร บ่อเกิด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุด

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ/
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวโชติกา เสือดาว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวน้ำฝน ปาลพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวสิริพร บ่อเพทาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางสาววันดี นพพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้างานพัสดุ

นายบดินทร์ กองแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวณัฐธยาน์ กิจวิริยะกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นางวริยา ไพบูลย์วีวัฒนา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

นางทิพย์ญาภรณ์ ใจอาจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้างานแนะแนว

นางสาวจิรวรรณ บุญทองสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนา กิจกรรรมนักเรียนนักศึกษา/ครูที่ปรึกษา

นางสาวจุฬาลักษณ์ เติมสายทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางนาตยา เชาว์สุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

นางสาวเขมญาณิษย์ สุภัคธนสมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง/งานโครงการพิเศษฯ

นางสาววรางคณา สรรเสริญ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายณรงค์ สาสุข

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายชัยทัต ญาติมิ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางจุฑามาศ หยิบจันทร์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางสาวอทิตย์ญา เรืองเนตร

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายสุวิทย์ แกว่นสุริยการ

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวจงใจ วันขาว

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางเครือวรรณ พรหมจารีย์

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางปณฐา จันทรเดช

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายลิขิต หยิบจันทร์

ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางสาวณัฐกานต์ กลมกล่อม

ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายปรีชา ยางสูง

ตำแหน่ง นักการภารโรง