1.  เข้าไปที่เว็บไซต์ ww.technickan.ac.th
2. เลือกระดับชั้น สาขาวิชาและสาขางานที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ
3. กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนในระบบออนไลน์ ตามที่ระบบต้องการให้ครบถ้วน
4. ตรวจสอบรหัสประจำตัวเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
ทางเว็บไซต์ www.technickan.ac.th ภายหลังจากวันสมัคร 1 วัน
5. Download เอกสารชำระค่าลงทะเบียนเรียน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน นำเอกสารไปชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
6. 
ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วัน หลังจากวันที่สมัครเรียน ถ้าไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในกำหนด ระบบจะทำการตัดรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ
7. วิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ทางเว็บไซต์ www.technickan.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

Δ เอกสารชำระค่าลงทะเบียน ระดับ ปวช. >>> Download

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3  หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

Δ เอกสารชำระค่าลงทะเบียน ระดับ ปวส. >>> Download

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่ตรงสาขาที่สมัครเรียน

Δ เอกสารชำระค่าลงทะเบียน ระดับ ปริญญาตรี. >>> Download