วิทยาลัยเทคนืคกาญจนบุรี

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ww.technickan.ac.th
2.เลือกระดับสาขาวิชาและสาขางานที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ
3.กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนในระบบออนไลน์ ตามที่ระบบต้องการให้ครบถ้วน
4.ดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.technickan.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3  หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่ตรงสาขาที่สมัครเรียน