พนักงานราชการ

นายอักฆรา ปลื้มกะมล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

แผนกวิชาช่างยนต์

นายวสันติ์ ไล้ปิตา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายวันดี เชิดฉาย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา
คอ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายปิยะพงษ์ ธนสมบูรณ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา อส.บ.ครุศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวรัญญู พยัคฆวงค์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี