สมัครเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2564
(รอบเพิ่มเติม 2)

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)

สาขางานเทคนิคยานยนต์(ปกติ)

***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  (ช่างกลโรงงาน)
สาขางานเครื่องมือกล(ทวิภาคี)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า
สาขางานเครื่องมือกล(ม.6)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือปวช.สาขาอื่นๆ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานเทคโนโลยีวิศวอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ ,ช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(ช่างเชื่อมโลหะ)
สาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ม.6)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือปวช.สาขาอื่นๆ
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากำลัง(ปกติ)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
สาขางานไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
สาขางานไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปกติ)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ม.6)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือปวช.สาขาอื่นๆ
สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง(ปกติ)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.ช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
สาขางานก่อสร้าง(ม.6)
***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือปวช.สาขาอื่นๆ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปกติ)

***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ปวช.สถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า

สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)

***ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับ ม.6 หรือปวช.สาขาอื่นๆ