สมัครเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
สาขาวิชาสถาป้ตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ