สมัครเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564
( รอบเพิ่มเติม 2)

สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
สาขาวิชาสถาป้ตยกรรม
สาขางานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
สาขางานเครื่องประดับอัญมณี