สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
***คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องจบ ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ , สาขาช่างยนต์ หรือ เทียบเท่า