การชำระเงิน

1.ดาว์นโหลดใบลงทะเบียนชำระเงิน

2.กรอกชื่อ- สกุล และรหัสประจำตัวลงทะเบียน

3.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

4.ทางวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ผู้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว) ในวันที่ 23 เมษายน 2564