technickan
Untitled Document
Untitled Document
เมนู
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รายนามผู้บริหารวิทยาลัย
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ
Untitled Document

ศูนย์อาเซียนศึกษา

อาชีวศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
7+1 วิชาชีพอาเซียน:โอกาสทองของผู้เลือกเรียนอาชีวศึกษา
เพลง, ธง, ตรา ประจำอาเซียน
เปิดบ้านวิษณุกาญจน์ : มุมมองของครูต่างชาติ Mr.Anthony Tunbridge
Memorandum Of Understanding (MOU)
 
Untitled Document
อาชีวศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
     ๑.สร้างครูและศิษย์ดีอย่างไทย เก่งกล้า ไกลในอาเซียน เน้นกลยุทธ์ปลูกและปลุก ครูและปลุก ครูมืออาชีพในแต่ละสาขา โดยเฉพาะเน้นพิเศษกลยุทธ์ผู้ประสบผลสำเร็จ มืออาชีพมาเป็นครู จะทำให้ได้ครูทั้งเก่งปฏิบัติจริงบนฐานหลักการ ทฤษฎีที่จะน่าไปต่อยอดได้ จะได้มาซึ่งศิษย์ดี มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดีแบบไทยเก่งก้าวไกลสู่สากล นั่นคือ คนไทยมีจิตใจทึ่ดี ใครอยู่ใกล้มีความสุข เก่งคิด เก่งทำ เก่งสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล และภาษาคู่ค้าคู่แข่ง ทั้งในอาเชียนและประเทศเศรษฐกิจ เช่น จีน ญี่ปุ่่น เกาหลี หรือภาษาในอาเชียน ที่สำคัญยิ่งคือ ภาษา IT ซึ่งจำเป็นในการสื่อสารทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งต้องเก่งมนุษยสัมพันธ์ เป็น "มนุษย์เครือข่าย" ทั้งในและต่างประเทศ
     ๒.สร้างแหล่งฝึกงานทึ่ดีในไทย เก่งฝึก ไกลในอาเชียนมาตรฐานแมือ แรงงานสากล เน้น ปฏิบัติเก่ง ต้องได้ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ ทั้งไทยและต่างประเทศ มีครูในสถานฝึกที่เก่งทั้ง ภายในสถานสืกษาและในแหล่งแกงาน ซึ่งศิษย์ และครูอาชีวสีกษาต้องสร้างโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ ตรง เพาะบ่มคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการ ของ "ผู้ใช้ผู้ผลิตร่วมคิดร่วมสร้าง...สร้างคน สร้าง งาน สร้างอาชีพ"
     ๓.สร้างสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ดีในไทย เก่งผลิตค้าผลิตขายในอาเซียน ศิษย์และครูอาชีวะต้องสร้างอัตลักษณ์แห่งตน ผลผลิตแห่งการเรียน เก่งปฏิบัติ ต้องคิดเก่ง ทำเก่ง ออกมาเป็นชิ้นงาน ที่สามารถนำไปทำมูลค่าเพิ่ม ผลิต เชิงพาณิชย์ได้้ ขายทั้งไทยและต่างประเทศ ในหนึ่งรอบปี 1 สถานศึกษาอย่างน้อยต้องผลิต 5 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ และ 5 สุดยอดผลิตภัณฑ์ให้ได้ ซึ่งอาจรวมถึงการนำองค์ความรู้อาชีวศึกษาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มด้วย
     ๔.สร้างเครือข่ายร่วมมือดีในไทย เก่ง สร้างเครือข่ายเข้มแข็งในอาเซียน ความสำเร็จใดๆ จะไม่เกิดได้ง่ายๆ ด้วยข้อจำกัดของทรัพยากร ที่จะนำมาบริหารที่ได้จากรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ข้อจำกัดครู, ครุกัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งนวัตกรรม การบริหารอื่นๆ จะลดน้อยลงถ้าเราสร้าง เครือข่าย ความร่วมมือที๋เข้มแข็งกับผู้ใช้ผลผลิตอาชีวศึกษา ทั้งร่วมผลิต ร่วมใจ และร่วมรับผิดชอบ ด้วยกัน ความร่วมมืออย่างกว้างขวางทั้งในสถานศึกษา ภายนอกทั้งในและต่างประเทศจะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของการอาชีวศึกษายุคใหม่ได้
     ประเด็นยุทธคาสตร์ทึ่ต้องเน้นพิเศษบวก กับงานประจำทึ่ทำดีมาอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น จะต้อง มีแผนดำเนินการชัดเจน สามารถประเมิน ได้้ทุก 3 เดือน ทั้งนื้ให้เชื่อมโยงกับ การประเมินคุณภาพ ภายในของอาชีวศึกษาและการประเมินภายนอก ของ สมศ. ด้วย
Untitled Document
 
Untitled Document
Untitled Document

...R - Radio 93.00 Mhz
...วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูล
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบุคลากร PMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(บุคลากรในสถานศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ใช้งาน(อาจารย์ที่ปรึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับผู้ดูแลระบบ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการนักเรียน นักศึกษา SMS2007 สำหรับนักเรียน นักศึกษา แสดงผลการเรียน
คู่มือการใช้งานระบบงานสารบรรณ SLB2007 สำหรับผู้ใช้งาน (บุคลากรในสถานศึกษา)
ระบบแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงาน INTRANET
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
Untitled Document
ลงชื่อเข้าใช้
 
contactUs
Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี