technickan

technickan


ขั้นตอนการเข้าใช้ Internet วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ชื่อ WIFI : KTECWIFI

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer  

2. ที่ช่อง  address bar พิมพ์ 10.0.0.13. จะปรากฏหน้าต่าง ให้ใส่ user และ password ดังรูปนักเรียน นักศึกษา


user (ชื่อผู้ใช้)    คือ เลขรหัสบัตรประจำตัวนักศึกษา  
Password (รหัสผ่าน)   คือ วัน/เดือน/ปีเกิด 
ตัวอย่างเช่น  เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2545   Password (รหัสผ่าน)  คือ 02082545

 

4.หากเข้าระบบเรียบร้อยจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

 

** ข้อควรระวัง
ระหว่างใช้งาน ห้ามปิดหน้าต่าง ที่แสดงเวลา และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องกดออกจากระบบทุกครั้ง


 

Untitled Document
นักเรียน นักศึกษา รายงานการประเมินตนเอง SAR ข้อมูล วิทยาลัยในสังกัด สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      หลักเกณฑ์การประเมินเทียบโอนความรู้ฯ
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวช.
      ระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน ปวส.
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
     SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
     รายงานการประเมินภายนอก รอบสาม
     เอกสารหลักสูตรระยะสั้น ๒๕๕๙
     แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
      วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
      วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
      วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
      วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
      วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี